Stowarzyszenie Fanklub Niewiadówek

Z dniem 7 lipca 2009 roku Fanklub Niewiadówek jest stowarzyszeniem, dostaliśmy wpis do ewidencji w  Starostwie Powiatowym.
Od dziś Fanklubowiczów chętnych zacieśnić swoje więzy z Fanklubem zapraszamy do nadsyłania deklaracji członkowskiej stowarzyszenia tradycyjną pocztą. Dla Fanklubowiczów niezainteresowanych stowarzyszeniem i pozostałych osób sprzyjających Fanklubowi Niewiadówek nic się nie zmienia.

 • Podstawa Prawna
 • Regulamin Stowarzyszenia
 • Wniosek o wpis do ewidencji
 • Wpis do ewidencji
 • Wniosek do Starosty Powiatu
 • Sprawozdania

Podstawa Prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Art. 40. 1. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej.

2. Osoby w liczbie co najmniej trzech, pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określając w szczególności jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

3. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący, podając dane, o których mowa w ust. 2.

Art. 41. 1. Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w art. 16. Art. 14 ust. 2(1) stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.

Art. 42. 1. Stowarzyszenie zwykłe nie może:

  1)   powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

  2)   łączyć się w związki stowarzyszeń,

  3)   zrzeszać osób prawnych,

  4)   prowadzić działalności gospodarczej,

  5)   przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

Art. 43. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w tym rozdziale do stowarzyszenia zwykłego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, z tym że:

  1)   nie stosuje się przepisów art. 9-13, art. 14 ust. 1(2), art. 17, art. 20, art. 22-24(3), art. 27, art. 30 i art. 31 pkt 2,

  2)   ilekroć w ustawie jest mowa o statucie, należy przez to rozumieć regulamin stowarzyszenia zwykłego.

 

1) Art. 14 ust. 2 został skreślony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz.U.90.14.86) z dniem 13 marca 1990 r.

2) Art. 14 ust. 2 i oznaczenie ust. 1 skreślone przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz.U.90.14.86) z dniem 13 marca 1990 r.

3) Art. 23 i 24 skreślone przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz.U.90.14.86) z dniem 13 marca 1990 r.

pełna treść ustawy w wersji do druku (PDF) w dziale Do pobrania »

Regulamin Stowarzyszenia Fanklubu Niewiadówek

REGULAMIN

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie zwane dalej Klubem nosi nazwę: FANKLUB NIEWIADÓWEK

§2

Siedzibą Klubu jest miasto Sosnowiec a swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, oraz innych krajów Europy.

§3

Klub jest stowarzyszeniem zwykłym zarejestrowanym w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Klub działa na podstawie prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Klub może być członkiem organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

Klub zrzesza osoby fizyczne będące obywatelami RP.

§6

Klub może być finansowany tylko i wyłącznie ze składek członkowskich.

§7

Działalność Klubu opiera się przede wszystkim na pracy społecznej.

§8

Godłem Klubu jest rysunek przyczepy kempingowej N 126 marki Niewiadów, powyżej znajduje się nazwa klubu (Fanklub Niewiadówek). Całe Godło ma kształt elipsy.

§9

Klub posiada prawo używania godła według opisu w §8 oraz pieczęci Fanklub Niewiadówek - prostokątnej.

Rozdział II
Cel i środki działania

§10

Podstawowym celem Klubu jest działalność kulturalno – towarzyska, uprawianie sportu, oraz turystyki motorowej i caravaningowej,
Ponadto działalność na rzecz:

 • Turystyki krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Ochrony dóbr kultury,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Integracji Europejskiej,
 • propagowanie turystyki karawaningowej.

§11

Klub cele swoje realizuje poprzez:

 1. Współpracę z właściwymi organami administracyjnymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. Propagowanie wśród członków Klubu kultury jazdy na drogach publicznych,
 3. Organizowanie wycieczek turystycznych
 4. Spędzanie wspólnie wolnego czasu.
 5. Współpraca z ośrodkami rekreacyjno – wypoczynkowymi dla członków i turystów zmotoryzowanych.

Rozdział III
Członkowie i ich prawa i obowiązki

§12

Członkami Klubu mogą być osoby wymienione w § 5

§13

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Czynnych
 2. Honorowych

§14

Członkiem czynnym może być każdy pełnoletni obywatel wymieniony w § 12 o ile:

 1. Złoży deklarację członkowską
 2. Posiada przyczepę kempingową firmy Niewiadów

§15

Tytuł honorowego członka nadawany osobom posiadającym wybitne zasługi, na wniosek czynnego członka klubu i zatwierdzone w głosowaniu przez 50%+1 klubowiczów czynnych. Honorowy członek Klubu korzysta z pełni praw członka czynnego Klubu.

§16

Członek czynny i honorowy otrzymuje jedną imienną legitymacje, która uprawnia do korzystania wszystkich klubowych zniżek (jedna legitymacja jest wydawana na jedną załogę tzn. 2 osoby dorosłe, 2 dzieci)

§17

Do obowiązków członka Klubu należy:

 1. Przestrzeganie statutu, regulaminu, wyników głosowań
 2. Godne reprezentowanie barw klubowych,
 3. Wzajemne świadczenie pomocy drogowej,
 4. Ochrona własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego członków.

§18

Członek "czynny" ma prawo:

 1. Wysuwać postulaty i wnioski,
 2. Korzystać ze wszystkich klubowych urządzeń i sprzętu będącego własnością Klubu oraz innych udogodnień, o ile klub takowe posiada.
 3. Reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych oraz turystycznych, w których bierze udział, nosić odznaki i stroje o barwach klubowych, nawet jeżeli nie jest na zlocie klubowym w celu reklamowania klubu
 4. Brać udział w imprezach organizowanych przez Klub.

§19

Członek ”honorowy” posiada wszelkie prawa zawarte w §8 - §18

§20

Członkostwo Klubu ustaje:

 1. Wskutek śmierci członka,
 2. Na własne pisemne żądanie członka,
 3. Członek może być wykluczony z Klubu jeżeli nie przestrzega postanowień statutu i łamie w sposób drastyczny i widoczny postanowienia regulaminu.

Wykluczenie z Klubu następuje poprzez głosowanie, głosów za lub przeciw musi być 50%+1 klubowicz.

Rozdział IV
Władze i struktura organizacyjna Klubu

§21

Władzami Klubu są: Klubowicze czynni oraz honorowi.

§22

Wszystkie decyzje podejmowane są poprzez głosowanie. Głosowanie jest przeprowadzane za pośrednictwem strony fanklubowej www.fanklub-niewiadowek.com

Rozdział V
Majątek klubu

§23

Fundusze Klubu składają się z: składki wpłacane przez klubowiczów

© Wszelkie prawa zastrzeżone

wniosek

wpis

wpis


button1